برای تکرر هجوم خاطرات. آهنگ انفرادی جدیدم.

طرح کاور از: Filoo