برای معنی آرامش، آهنگ انفرادی جدیدم.

طرح کاور از: Filoo