برای غرق شدن. آهنگ انفرادی جدیدم.

طرح کاور از: Filoo